Komíny - terminologie

Pokud se o svůj komín opravdu zajímáte, je nezbytné se seznámit s terminologií, kterou budete při svém zkoumání v oboru komínů nezbytně potřebovat. Právě zde, jak doufáme, naleznete odpovědi na Vaše otázky.


Kouřová (spalinová) cesta komínu

- je souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová (kouřová) cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, popř. komínovým nástavcem.

Kouřovod

- je konstrukce s průduchem, určeným pro odvod spalin od kouřového spotřebiče do sopouchu komína, popř. do volného prostředí (kouřovod s funkcí komína).

Komín

- je zpravidla svislá konstrukce s průduchem, jehož část od sopouchu po ústí komína je určena pro odvod spalin a část od sopouchu po půdici je určena pro jímání kondenzátu nebo tuhých částí spalin. Komín může obsahovat více průduchů.

Komínový plášť

- je část konstrukce komína s funkcí nosnou, ochrannou i estetickou. Jeho součástí může být i ochranné pouzdro, popř. komínová přepážka.

Komínový průduch

- je prostor v konstrukci komína, určený k odvodu spalin do volného ovzduší.

Jednovrstvý komín

- je komín, jehož průduch je tvořen komínovým pláštěm.

Vícevrstvý komín

- je komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky vytvářející komínový průduch, z izolační vrstvy a z komínového pláště.

Společný komínový průduch

- je průduch, do kterého je připojeno více spotřebičů paliv z více než jednoho podlaží.

Společný kouřovod

- je kouřovod, do jehož průduchu je připojeno více spotřebičů paliv.

Komínová vložka

- je tenkostěnný komínový prvek určený pro vytvoření průduchu ve vícevrstvém komíně, tepelně a dilatačně oddělený od komínového pláště.

Nahoru

Půdice

- je nejnižší místo průduchu, nebo společného sběrače v komíně nebo otvoru v komínovém plášti a komínové vložce.

Sopouch

- je otvor v komínovém plášti a komínové vložce, sloužící k propojení průduchu kouřovodu a průduchu komína.

Čistící otvor

- je otvor v plášti kouřovodu nebo komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící ke kontrole a čištění průduchu kouřovodu nebo průduchu komína.

Vymetací otvor

- je otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vymetání, čištění a kontrole komínového průduchu z půdního prostoru, popř. ze střechy.

Vybírací otvor

- je otvor v komínovém plášti, popř. i komínové vložce, sloužící k vybírání tuhých částí spalin z půdice komínového průduchu.

Kontrolní otvor

- je otvor v komínovém plášti a v komínové vložce, určený ke kontrole komínového průduchu, kondenzační jímky a k odstraňování kondenzátu uvolněného ze spalin.

Kondenzační jímka

- je vodotěsný prostor v průduchu komína určený pro jímání kondenzátu spalin.

Kondenzační potrubí

- je vodotěsné potrubí, které je napojeno na potrubí komínového průduchu nebo kouřovodu a slouží k odvodu kondenzátu.

Nádoba na kondenzát

- je nádoba k jímání kondenzátu.

Ústí komína

- je místo, ve kterém spaliny opouštějí průduch komína, popř. komínového nástavce a vstupují do volného ovzduší.

Nahoru

Komínová hlava

- je nejvýše položená ukončující část konstrukce komína.

Krycí deska

- je konstrukční prvek, který tvoří komínovou hlavu a je určený pro ochranu konstrukce komína shora před účinky povětrností a účinky spalin.

Komínový nástavec

- je tenkostěnný prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína nad komínovou hlavou.

Komínová přepážka

- je svislá část konstrukce uvnitř komína s více průduchy, oddělující jednotlivé průduchy mezi sebou.

Komín se společným sběračem

- je komín sdružený, jehož průduchy mají půdice tvořené výsuvnými uzávěrkami, pod kterými jsou průduchy napojeny na společný sběrač.

Společný sběrač

- je prostor v komíně určený pro hromadění tuhých částí spalin z více komínových průduchů. Výška společného sběrače je vymezena nejníže položeným komínovým jazykem připojených průduchů a jeho půdicí.

Účinná výška průduchu komína

- je svislá vzdálenost od půdice sopouchu po ústí průduchu komína.

Neúčinná výška průduchu komína

- je svislá vzdálenost od půdice sopouchu k půdici průduchu.

Spalinová klapka

- je samočinný uzávěr v kouřovodu, který uzavírá kouřovou cestu v závislosti na chodu spotřebiče na kapalná nebo plynná paliva.

Nahoru

Podtlak v kouřovém hrdle

- je rozdíl statického tahu spalin v kouřovém hrdle a atmosférického tlaku v místě připojení spotřebiče, nebo tah vytvořený spalinovým ventilátorem.

Kouřové (spalinové) hrdlo

- je součást spotřebiče paliv určená k jeho připojení na kouřovod.

Přirozený komínový tah

- je účinný komínový tah v ústí sopouchu vytvořený pouze konstrukcí komína.

Umělý komínový tah

- je účinný komínový tah v ústí sopouchu vyvozený uměle zařízením na nucený odtah spalin, např. ventilátorem.

Spotřebič paliv

- je zařízení, ve kterém se spalováním přeměňuje chemická energie tuhého kapalného nebo plynného paliva na teplo.

Uzavřený spotřebič

- je spotřebič paliv s odděleným spalovacím oběhem, tzn., že přívod spalovacího vzduchu, spalovací prostor a odvod spalin jsou plynotěsně odděleny od prostoru, ve kterém je spotrebič umístěn.

Uzavíratelný spotřebič

- je spotřebič paliv, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného z prostoru, ve kterém je umístěn. Množství nasávaného vzduchu je ovlivněno podtlakem v sopouchu.

Otevřený spotřebič

- je spotřebič paliv, u něhož nelze uzavřít přívod spalovacího vzduchu. Nasává si spalovací vzduch z prostoru, ve kterém je umístěn, přičemž množství nasávaného vzduchu není ovlivněno podtlakem v sopouchu.

Přerušovač tahu

- je zařízení ke snížení podtlaku v sopouchu s přisáváním vzduchu do kouřovodu spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva s atmosférickým hořákem. Součástí přerušovače tahu má být pojistka zpětného tahu.

Nahoru

Suchý komín (komínový průduch)

- je takový komínový průduch, ve kterém nedochází nikdy ke kondenzaci spalin (teplota spalin na povrchu komínového průduchu v jeho ústí je vyšší než teplota kondenzace vodních par obsažených ve spalinách).

Mokrý komín (komínový průduch)

- je takový komínový průduch, ve kterém dochází ke krátkodobé, nebo dlouhodobé kondenzaci spalin.

Přetlakový komín

- je komín odvádějící spaliny pod přetlakem od sopouchu po ústí komína. Sestává z potrubí komínového průduchu, spojek a úchytných objímek, komínového pláště, tvarovek, případně zařízení na odvod kondenzátu, čistících a kontrolních tvarovek. Zpravidla má i vzduchové průduchy.

Potrubí komínového průduchu

- je trubka, tvořící plášť komínového průduchu u přetlakového komína.

Vzduchový průduch

- je dutina mezi komínovým průduchem přetlakového komína a pláštěm komína, kterou se odvádí spaliny v případě proniknutí netěsností komínového průduchu, nebo se jím přivádí spalovací vzduch ke spotřebiči.

Větrací průduch komína (zadní větrání)

- je větraná dutina mezi potrubím komínového průduchu a pláštěm komína, kterou se odvádí difúzní vlhkost proniklá mezi průduch a komínový plášť (u difúzních průduchů).

Samostatný (jednotlivý) komínový průduch

- je průduch, do kterého je napojen jeden kouřovod od spotřebiče.

Samostatný (jednotlivý) kouřovod

- je kouřovodový průduch, do kterého je napojen jeden spotřebič.

Přetlak v kouřovém hrdle

- je rozdíl mezi tlakem spalin v kouřovém hrdle a atmosférickým tlakem v místě připojení spotřebiče za provozu.

Vestavěný (vnitřní) komín

- je komín, vedený uvnitř budovy.

Přistavěný (venkovní) komín

- je komín, vedený po vnější zdi budovy.

Jednovrstvý přetlakový komín

- je přetlakový komín, u něhož potrubí komínového průduchu je zároveň komínovým pláštěm.

Vícevrstvý přetlakový komín

- je přetlakový komín, jehož konstrukce se skládá z potrubí komínového průduchu, izolační vrstvy, vzduchového průduchu a komínového pláště.

Zdroj: Komínová technika, Doc.Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Radek Vanko, Komtec s.r.o. a Roka s.r.o. Nahoru