Jak postavit cihlový komín?

P řipravili jsme pro Vás návod krok za krokem na stavbu moderního komínu. Stavba moderních třísložkových (cihla/izolace/vložka) komínových systémů je o něco složitější než stavba starých jednoduchých komínů. I tak ho ale průměrně zručný člověk s alespoň malými zkuešnostmi se stavbou postavit úplně sám. Přestože je lepší nechat stavbu komínu na profesionálech, kdo chce ušetřit nebo si to "prostě vyzkoušet" může náš návod s důvěrou použít.

Při stavbě se vám může hodit lešení, které si můžete půjčit v půjčovně lešení Boels.

Návod na stavbu komínu jsme vytvořili s našimi zkušenými dělníky tak, aby byl opravdu snadno pochopitelný. Stačí si připravit vše potřebné a můžete se do toho pustit. Přejeme úspěšnou stavbu!4 kroky k úspěšné stavbě komínu

  1. Založení komínu
  2. Stavba těla komínu
  3. Montáž hlavy komínu
  4. Omítání komínu, osazení komínových dvířek a větrací mřížky
montážní návod v PDF Otevřít/stáhnout montážní návod komína jako PDF.
Komíny ASV - návod na montáž

1. Založení / vybudování základu

A) vybudování základu

Připravte rovnou plochu nebo podstavec v úrovni budoucí podlahy.

Takto vzniklý základ odizolujte proti vlhkosti.

Podle typu komínového systému uložte na tento základ komínovou patu (v případě stavby bez komínové paty uložte do maltového lože první dvě komínové tvárnice)

B) osazení komínové paty a vložky pro připojení komínových dvířek

Na dno komínové paty vložte do řídké malty šamotovou jímku na kondenzát tak, aby boční otvor na odvod kondenzátu směřoval do čela komínové paty.

Z čelní strany vložte do bočního otvoru šamotové jímky trubičku na odvod kondenzátu. Trubička musí ústit do obdélníkového tvoru u dna komínové paty.

Namíchejte si šamotovou spárovací hmotu podle návodu. Tuto hmotu si připravte vždy v malém množství, aby nedošlo k jejímu zatvrdnutí.

Zbavte zámek šamotové jímky všech nečistot a prachu a naneste na něj spárovací hmotu v dostatečném množství.

Připravte si šamotovou vložku pro připojení dvířek a zbavte její okraje všech nečistot a prachu; doporučujeme zámek na obou stranách předem navlhčit.

Takto připravenou šamotovou vložku umístěte dovnitř komínové paty tak, aby seděla na jímce pro kondenzát. Vložku směřujte tak, aby okraj, kde vnitřní hrana zámku přesahuje, směřoval dolů. Vytlačenou přebytečnou spárovací hmotu otřete, aby byl vnitřní povrch vložky hladký.

Připravte si jednu desku tepelné izolace a přiložte ji k šamotové vložce pro připojení komínových dvířek.
Desku nad dvířky nařízněte tak, aby šla v oblasti mimo dvířek zcela ovinout kolem šamotové vložky.
Takto ovinutou izolaci zajistěte drátem proti rozvinutí.
Izolaci po bocích otvoru pro komínová dvířka ořízněte až u spoje s kruhovou trubkou.

Připravte si vnější komínovou keramickou tvarovku a vhodným způsobem (vyříznutím, vyseknutím) do ní udělejte otvor.

Sestavte dvě spodní tvárnice tak, aby jejich odříznutá část umožňovala přístup k otvoru pro komínová dvířka.

Připravte si dostatečné množství zdicí malty podle návodu, při nanášení na hranu paty nebo komínové tvarovky dbejte na to, abyste nenanesli maltu do rohových ventilačních otvorů. Tvárnice po usazení vždy srovnejte podle vodováhy. Tvárnice se na sebe pokládají křížem kvůli vazbě, další tvárnice musí mít otvor ve své čelní stěně.

Nahoru
Komíny ASV - návod na montáž

2. Stavba těla komínu

A) Standardní postup montáže

Při montáži systému postupujte tak, že vždy nejdříve umístíte vnitřní šamotovou vložku, následně ji obalíte izolací a pak obezdíte vnější tvarovkou.

Zámek šamotové vložky očistěte od všech nečistot a prachu, zámek doporučujeme před nanesením spárovací hmoty navlhčit.

Na zámek naneste dostatečné množství spárovací hmoty tak, aby po nasazení dalšího dílu vložky došlo k jejímu vytlačování ven ze spáry.

Vložku obalte dílem izolace a zajistěte kusem drátu, aby držela na svém místě.

Na spodní hranu vnější tvarovky naneste dostatečné množství malty tak, abyste nezakryli ventilační otvory v rozích tvarovky, které musí zůstat po celé délce komína volné k zajištění vnitřní ventilace systému.

Usaďte do tohoto lože další vrstvu vnějších keramických tvarovek, zajistěte jejich lícování se spodní řadou, svislost a vodorovnost podle vodováhy. Jednotlivé řady tvarovek musí být vůči předcházející řadě vždy pootočeny o 90°, aby byla zajištěna vazba komínového zdiva.

Spáru mezi tvarovkami zalijte nebo zaplňte řidší maltou.

Vlhkou houbou otřete vytlačenou spárovací hmotu uvnitř šamotové vnitřní vložky, aby byl vnitřní povrch kouřovodu hladký.

Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované výšky.

Podle typu komínové hlavy se usazují jednotlivé krycí desky B, C, D.

U hlav typu B a D musí mít vnější obezdívka výškový přesah nad horní hranou vnitřního komínového zdiva (keramických tvarovek) minimálně o 3 cm aby se zajistila ventilace z rohových průduchu skrz vnitřní kruhový otvor v krycí desce pod krycím litinovým komínovým límcem.

U hlavy typu C se krycí deska usazuje na maltové lože, které je naneseno mimo ventilační průduchy tak, aby se opět zajistilo volné proudění vzduchu ventilačním otvory ven z komína.

Odchylky kouřovodu s průměrem 160mm. Vnější keramická tvarovka je stejná jako u průměru 200mm, vnitřní šamotová vložka má průměr 160mm, ale tepelná izolace je silná 50mm.

Postup montáže je shodný jako u kouřovodu 200mm, větší mezera mezi vnitřní užší vložkou a stejnou vnější keramickou tvarovkou je vyplněna silnější tepelnou izolací.

Montáž dílu s připojením kouřovodu probíhá obdobně jako u dílu s připojením pro komínová dvířka.

B) prostupy stropem nebo střechou

V konstrukci stropu je třeba připravit otvor, který je na každé straně minimálně o 3 cm větší v případě betonové konstrukce a min. o 5 cm větší v případě dřevěné konstrukce, než je vnější rozměr komínu.

Do takto vzniklého dilatačního otvoru se vkládá nehořlavá izolace.

Odstup všech dřevěných konstrukcí stropu či podlahy od vnější stěny komínového systému musí být min. 5cm, u betonových konstrukcí min. 3cm.

Nahoru
Komíny ASV - návod na montáž

3. Montáž hlavy

A) zakončení hlavou „B"

U komínové hlavy typu „B" komínové těleso obezdívá normálním cihlovým zdivem dle výběru uživatele.

Do půdního prostoru pod úrovní střechy osaďte krakorcovou desku hlavy „B”

Na této desce dále pokračujte s normální stavbou komínového tělesa.

Celé takto vzniklé těleso komínu obezděte cihlovým zdivem dle vašeho výběru, zejména v případě lícovek dbejte na dodržování pravidelných spár a symetrického rozmístění cihel.

Na konec komínové hlavy se usazuje krycí deska hlavy „B". Vnější obvodové zdivo musí mít pod touto deskou přesah vůči vnitřnímu komínovému zdivu z keramických tvarovek minimálně 3 cm pro zajištění volných průduchů v jejich rozích.

Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 6 cm nad vrchní hranou krycí desky . Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí komínový límec, který zabraňuje zatékání vody do izolace. Mezi spodní hranou límce a horní plochou krycí desky musí být zachována mezera pro ventilaci 1-2 cm.

Podle přání lze osadit komínový límec včetně klobouku omezujícího padání srážek a nečistot do komínového průduchu.

B) zakončení hlavou „C”

Se zděním tvarovek komínového tělesa pokračujeme skrz střechu až do dosažení požadované výšky komína

Nakonec ukládáme krycí desku. Tuto desku podmaltujeme pouze podél stran tvarovky - nikoli v rozích. Zde vznikne prostor pro odvětrání komínového tělesa.

Takto vzniklé těleso komínové hlavy typu „C" se může rovnou omítat bez nutnosti zateplení hlavy.

Tato hlava může být povrchově upravena i jiným způsobem podle přání investora. Po zaschnutí omítky lze lepit na flexibilní lepidlo páskový obklad.

Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 6 cm nad vrchní hranou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí komínový límec, který zabraňuje zatékání vody do izolace. Mezi spodní hranou límce a horní plochou krycí desky musí být zachována mezera pro ventilaci 1-2 cm. Podle přání investora lze osadit komínový límec včetně klobouku omezujícího padání srážek a nečistot do komínového průduchu.

C) zakončení hlavou „D”

Přerušíme zdění tvarovek komínového tělesa a do maltového lože usadíme krakorcovou desku hlavy „D". Následně pokračujeme ve zdění stejně jako dosud.

Po vyzdění každého páru komínových tvarovek usadíme na krakorcovou desku do maltového lože prsteny hlavy „D” a zbývající prostor vyplníme prostým betonem.

Maltové lože tvoří budoucí spáru, a proto dbáme na to, aby spára byla všude stejná. Následně spáru uhladíme, nebo vyspárujeme spárovací hmotou. Poslední prsten usadíme tak, aby byl minimálně o 3 cm vyšší než poslední tvarovka komínového tělesa, aby zde vznikl prázdný prostor pro odvětrání tělesa komína.

Krycí desku hlavy „D" osadíme stejným způsobem jako prsteny. Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 6 cm nad vrchní hranou krycí desky . Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí komínový límec, který zabraňuje zatékání vody do izolace.

Mezi spodní hranou límce a horní plochou krycí desky musí být zachována mezera pro ventilaci 1-2 cm. Podle přání investora lze osadit komínový límec včetně klobouku omezujícího padání srážek a nečistot do komínového průduchu. Krycí desku hlavy „D" osadíme stejným způsobem jako prsteny. Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 6 cm nad vrchní hranou krycí desky . Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí komínový límec, který zabraňuje zatékání vody do izolace.

Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 6 cm nad vrchní hranou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí komínový límec, který zabraňuje zatékání vody do izolace. Mezi spodní hranou límce a horní plochou krycí desky musí být zachována mezera pro ventilaci 1-2 cm. Podle přání investora lze osadit komínový límec včetně klobouku omezujícího padání srážek a nečistot do komínového průduchu.

Nahoru
Komíny ASV - návod na montáž

4. Omítání komínu, osazení komínových dvířek a větrací mřížky

Celý komínový systém lze omítat přímo na vnější keramické komínové zdivo normální omítkovou maltou bez nutnosti používat zdicí pletivo.

Po omítnutí čelní stěny komínové paty a části s připojením pro komínová dvířka usaďte samotný rámeček s panty pro komínová dvířka a spodní rámeček pro usazení ventilační mřížky do ještě vlhké malty.

Oba rámečky usaďte přesně do středu otvorů a srovnejte podle vodováhy.

Vnitřní otvory a spáry okolo rámečků vyplňte maltou a vše nechte dobře zaschnout.

Nasaďte vnitřní i vnější komínová dvířka.

Nasaďte ventilační mřížku, magnety v rozích mřížky slouží pro lepší uchycení mřížky.

Nahoru